Regulamin Biegów Kobiet 2018 | Kobieta w biegu - bieg kobiet

Regulamin Biegów Kobiet 2018

Jesteś tutaj

Regulamin biegów kobiet ZAWSZE PIER(w)SI 2018 w Warszawie, Poznaniu i Krakowie

I CEL i IDEA BIEGÓW:

Q Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako podstawowej formy ruchu.

Q Aktywizacja kobiet do uczestniczenia w zawodach biegowych.

Q Integracja biegających kobiet bez względu na wiek.

Q Promocja profilaktyki przeciwko nowotworom piersi.

ORGANIZATOR

Fundacja w Biegu, KRS: 0000689002, NIP: 8862999336, ul. Reymonta 2/4, 58-303 Wałbrzych.

II TERMINY I MIEJSCA startów i mety:

 1. Warszawa, 16 września, start i meta - Mokotów - miasteczko biegowe na skwerze Grupy AK Granat przy ul. Polewskiej - godz. 12.00
 2. Poznań, 30 września, start i meta - Jezioro Malta - godz. 11.00 (5km) i 12.15 (10km)
 3. Kraków, 21 października, start i meta - Krakowskie Błonia - godz. 12.00
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca biegu, przy czym Uczestniczka, zostanie o tym fakcie zawiadomiona poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Organizatora www.kobietawbiegu.pl. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestniczki.

III BIURO ZAWODÓW

WARSZAWA:

 • 15 września w godzinach: 11.00 – 18.00 - Centrum Kultury ŁOWICKA przy ul. Łowickiej 21 (dzielnica Mokotów); 
 • 16 września,  w godzinach: 8.30 – 10.15 - Skwer Grupy AK Granat przy ul. Polewskiej.

POZNAŃ:

 • 29 września, w godzinach: 11.00 – 18.00 - Galeria Malta, ul. Maltańska 1 (poziom O, obok drogerii Rossman)
 • 30 września,  w godzinach: 8.30 – 10.15 (dla zawodniczek na 5 km) i 8:30 - 11:15 (dla zawodniczek na 10 km) - jezioro Malta przy trybunach, biały namiot.

KRAKÓW:  Akademia Górniczo - Hutnicza CENTRUM DYDAKTYKI ul. Reymonta 7

 • 20 października w godzinach: 11.00 – 18.00
 • 21 października, w godzinach: 8.30 – 11.15 (START godz. 12:00).

IV PROGRAM IMPREZ:

WARSZAWA:

 • 08:30 – otwarcie biura zawodów
 • 11:15 – zamknięcie biura zawodów;
 • 11:15 – KONKURS ANITA - zawalcz o stanik sportowy
 • 11:35 – wspólna rozgrzewka;
 • 11:45 – SŁOWO O BOSKIEJ AKCJI
 • 11:50 – wspólne zdjęcie;
 • 11:53 – zawodniczki ustawiają się na start
 • 12:00  START;
 • 13:00 – KONKURS MARWIT
 • 13:15 – dekoracja zawodniczek
 • 14:00 – ZAKOŃCZENIE

  POZNAŃ - na 5 km

  • 08:30 – otwarcie biura zawodów
  • 10:15 – zamknięcie biura zawodów;
  • 10:15 – KONKURS MARWIT
  • 10:35 – wspólna rozgrzewka;
  • 10:45 – SŁOWO O BOSKIEJ AKCJI
  • 10:50 – wspólne zdjęcie;
  • 10:53 – zawodniczki ustawiają się na start
  • 11:00  START;
  • 11:45 - KONURS ANITA - zawalcz o stanik!
  • 12:20 – dekoracja zawodniczek
  • 14:00 – ZAKOŃCZENIE

  POZNAŃ - na 10 km

  • 08:30 – otwarcie biura zawodów
  • 11:15 – zamknięcie biura zawodów;
  • 11:15 – KONKURS MARWIT
  • 11:30 – SŁOWO O BOSKIEJ AKCJI;
  • 11:45 – KONURS ANITA - zawalcz o stanik!
  • 12:00 – wspólna rozgrzewka;
  • 12:10 – wspólne zdjęcie zawodniczki ustawiają się na start
  • 12:15  – START;
  • 13:45 – dekoracja zawodniczek
  • 14:00 – ZAKOŃCZENIE

  KRAKÓW:

  • 08:30 – otwarcie biura zawodów
  • 11:15 – zamknięcie biura zawodów;
  • 11:15 – konkurs z ANITA! (do wygrania profesjonalny biustonosz sportowy);
  • 11:35 – wspólna rozgrzewka;
  • 11:50 – wspólne zdjęcie;
  • 11:53zawodniczki ustawiają się na start;
  • 12:00  START;
  • 13:20 dekoracja zawodniczek
  • 14:00 ZAKOŃCZENIE

  V DYSTANS, POMIAR CZASU, LIMIT CZASU:

  1. Długość tras wynosi ok. 5 km, w Warszawie, ok. 5 km w Poznaniu, gdzie do wyboru jest start na 5 lub 10,800 km, w Krakowie ok. 7,2 km. Trasy nie są atestowane. Czas maksymalny do pokonania odcinka ok. 5 km - 60 minut, na 7,2 km - 80 minut, a na 10,800 km - 90 minut. Po tym czasie Uczestniczka nie będzie brana pod uwagę w klasyfikacji końcowej.

  2. Pomiar czasu: automatyczny za pomocą chipa. Liczony jest czas netto dla pierwszych 3 osób (OPEN), dla pozostałych zawodniczek liczony będzie czas brutto.

  VI UCZESTNICTWO

  1. Prawo startu mają KOBIETY od 14 roku życia oraz gościnnie panowie. Panowie otrzymują pakiet startowy, ale ich czas nie będzie brany pod uwagę w klasyfikacji końcowej.

  2. Warunkiem udziału w Biegu jest:

  a. wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i tym samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.

  b. udział w Biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 lat zobowiązane są do okazania zgody przy odbieraniu pakietów startowych na udział w biegu z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. OŚWIADCZENIE DO POBRANIA

  c. dokonanie zgłoszenia na zasadach określonych w punkcie VII niniejszego Regulaminu,

  d. poddanie się weryfikacji w biurze zawodów (okazanie dowodu tożsamości lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość Uczestnika),

  e. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w środkach masowego przekazu (lista startowa) i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy Uczestnika informacji promocyjno - organizacyjnych.

  f. wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji,

  g.przestrzeganie porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników biegu. Organizator ma prawo usunąć z terenu Biegu osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg Biegu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

  h. zabrania się startu z wózkami dziecięcymi, przyczepkami, psami i innymi zwierzętami. Jedyną opcją umożliwiającą taki start jest bieg na 5 km w Poznaniu (1 pętla).

  VII ZGŁOSZENIA/PRZEPISANIE PAKIETU/LIMIT ZAWODNIKÓW

  1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.kobietawbiegu.pl z możliwością opłaty za bieg poprzez elektroniczny system płatności oraz w biurze zawodów pod warunkiem, że pakiety startowe będą dostępne.
  2. Uczestnik może dokonać wpłaty w imieniu innych Uczestników biegu pod warunkiem wpisania w zgłoszeniu elektronicznym imienia i nazwiska Uczestnika,
  3. Organizator ustala limit zawodniczek na 1 500 osób na biegu w Gliwicach, 800 osób na biegu w Łodzi, 1 000 na biegu w Świdnicy, 800 na biegu w Poznaniu na dystansie 10,800 km i 1 500 na dystansie 5,400km, 700 na biegu w Krakowie i 2 000 na biegu w Warszawie.
  4. O udziale Uczestników w biegu decyduje termin wniesienia opłaty startowej.
  5. Limit startujących może ulec zmianie o czym Organizator poinformuje na stronie internetowej biegu www.kobietawbiegu.pl.
  6. Zgłoszenia internetowe będą otwarte do 2 dni poprzedzających otwarcie biura zawodów w danych miastach do godz. 20.00 pod warunkiem dostępności pakietów startowych do sprzedaży. Zapisy Uczestników będą możliwe w dniach otwarcia biura zawodów pod warunkiem ich dostępności, o czym Organizator poinformuje w swoich kanałach: Facebook - Bieg Kobiet Zawsze PierWsi, wysyłając e-mail, publikując także informacje na stronie www.
  7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
  8. Poprzez dokonanie opłaty Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  9. Tylko zgłoszenie OPŁACONE jest brane pod uwagę przy wyczerpaniu się miejsc startowych. Osoby zapisane, ale NIE OPŁACONE nie są brane pod uwagę przy weryfikacji listy startowej.
  10. Przepisywanie pakietu startowego i zmiana danych na inną osobę jest możliwe na 20 dni przed otwarciem biura zawodów w poszczególnych miastach i musi zostać zgłoszone do organizatora. Po tym terminie nie będzie możliwości przepisania pakietów. Rozliczenie za zakup pakietu startowego odbywa się między Uczestnikami.
  11. O chęci przepisania pakietu należy poinformować Organizatora drogą e-mail: iwona@kobietawbiegu.pl przekazując w treści pełne dane nowego uczestnika takie jak: imię i nazwisko/data urodzenia/kontakt telefoniczny/e-mail/klub (opcjonalnie). Informacje o rezygnacji z pakietu i przekazania go na rzecz innego Uczestnika wysyła dotychczasowy właściciel pakietu startowego, który odsprzedaje swój pakiet startowy.
  12. Przy przepisaniu pakietu startowego nie ma możliwości zamiany rozmiaru koszulki.
  13. Na miesiąc przed zawodami, Uczestnik ma prawo do zmiany rozmiaru wybranej koszulki podając te informacje Organizatorowi na e-mail: iwona@kobietawbiegu.pl.

  VIII OPŁATA STARTOWA - RODZAJE PAKIETÓW / TERMINY OPŁAT

  1. Prawo do bezpłatnego startu mają kobiety od 65 roku życia (pakiet podstawowy).
  2. Pakiet startowy podstawowy zawiera:

  CO ZAWIERA PAKIET STARTOWY PODSTAWOWY?

  • chip do pomiaru czasu wraz z instrukcją
  • numer startowy bezzwrotny
  • kosmetyk od ZIAJA
  • wodę mineralną dla każdej zawodniczki wręczaną po przekroczeniu mety - STAROPOLANKA
  • medal pamiątkowy po przekroczeniu linii mety
  • poczęstunek od SONKO
  • koszulkę techniczną (standard lub premium)
  • list od organizatorki.

  WARSZAWA - 5 km:

  • I termin - wpłata do dnia: 14 lipca - 42 zł
  • II termin - wpłata do dnia: 14 września - 49 zł
  • III termin - opłata w biurze zawodów w dniach: 15-16 września - 60 zł

  POZNAŃ - 5 km

  • I termin - wpłata do dnia: 30 czerwca - 42 zł
  • II termin - wpłata do dnia:  28 września - 49 zł
  • III termin - opłata w biurze zawodów w dniach: 29-30 września - 60 zł

  POZNAŃ - 10 km

  • I termin - wpłata do dnia: 30 czerwca - 52 zł
  • II termin - wpłata do dnia:  28 września - 59 zł
  • III termin - opłata w biurze zawodów w dniach: 29-30 września - 70 zł

  KRAKÓW - 7,200 km

  • I termin - wpłata do dnia: 30 lipca - 42 zł
  • II termin - wpłata do dnia:  19 października - 49 zł
  • III termin - opłata w biurze zawodów w dniach: 20-21 października - 60 zł

  OPŁATA STARTOWA - PAKIET PREMIUM w Warszawie

  • I termin - wpłata do dnia: 14 lipca - 89 zł
  • II termin - wpłata do dnia: 14 września - 99 zł
  • III termin - opłata w biurze zawodów w dniach: 15-16 września - 110 zł

  OPŁATA STARTOWA - PAKIET PREMIUM - ZESTAW (koszulka + spódniczka) w Warszawie

  • I termin - wpłata do dnia: 14 lipca - 289 zł
  • II termin - wpłata do dnia: 14 września - 299 zł
  • III termin - opłata w biurze zawodów w dniach: 15-16 września - 320 zł

  PAKIET SREBRNY (POZNAŃ i KRAKÓW)

  • pakiet podstawowy + koszulka premium - jedna z dwóch do wyboru: Zawsze Pier(w)si / I CAN

  CENA PAKIETU SREBRNEGO w POZNANIU na 5km

  • I termin - wpłata do dnia: 30 czerwca - 89 zł
  • II termin - wpłata do dnia: 28 września - 99 zł
  • III termin - opłata w biurze zawodów w dniach: 29-30 września - 110 zł

  CENA PAKIETU SREBRNEGO w POZNANIU na 10km

  •  I termin - wpłata do dnia: 30 czerwca - 99 zł
  • II termin - wpłata do dnia: 28 września - 109 zł
  • III termin - opłata w biurze zawodów w dniach: 29-30 września - 120 zł

  CENA PAKIETU SREBRNEGO w KRAKOWIE

  • I termin - wpłata do dnia: 30 lipca - 99 zł
  • II termin - wpłata do dnia: 19 października - 109 zł
  • III termin - opłata w biurze zawodów w dniach: 20-21 października - 120 zł

  PAKIET ZŁOTY (POZNAŃ i KRAKÓW)

  CENA PAKIETU ZŁOTEGO w POZNANIU na 5km

  • I termin - wpłata do dnia: 30 czerwca - 289 zł
  • II termin - wpłata do dnia:  28 września - 299 zł
  • III termin - opłata w biurze zawodów w dniach: 29-30 września - 310 zł

  CENA PAKIETU ZŁOTEGO w POZNANIU na 10km

  • I termin - wpłata do dnia: 30 czerwca - 299 zł
  • II termin - wpłata do dnia:  28 września - 309 zł
  • III termin - opłata w biurze zawodów w dniach: 29 - 30 września - 320 zł

  CENA PAKIETU ZŁOTEGO w KRAKOWIE

  I termin - wpłata do dnia: 30 czerwca - 289 zł
  II termin - wpłata do dnia:  28 września - 299 zł
  III termin - opłata w biurze zawodów w dniach: 29 - 30 września - 310 zł

  Istnieje możliwość zmiany rozmiaru biustonosza na inny. Można będzie to zrobić w dniach otwarcia biura zawodów na stoisku producenta. Jeśli okaże się, że na miejscu nie jest dostępny właściwy rozmiar, Uczestniczka otrzyma wybrany biustonosz przesyłką kurierską w ciągu 7 dni roboczych na koszt wysyłającego.

  IX PUNKT MEDYCZNY i NAWADNIANIA

  1. Ratownik medyczny będzie znajdował się przy starcie/mecie podczas każdych zawodów.

  2. Punkt nawadniania będzie znajdował się przy starcie/mecie podczas każdych zawodów.

  X UBEZPIECZENIE i KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCEGO ZDROWIA UCZESTNICZKI:

  1. Bieg ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupiły stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu, zatrudnionemu przez Organizatora, do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydowała się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działała na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestniczki i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.

  XI KLASYFIKACJE i POMIAR CZASU:

  1. Klasyfikacja OPEN, czas brutto dla pierwszych trzech zawodniczek.

  2. Klasyfikacja wiekowa:

  • 1. 14 – 29 lat
  • 2. 30 – 39 lat
  • 3. 40 – 49 lat
  • 4. 50 – 59 lat
  • 5. 60 i więcej lat

  3. Brany jest pod uwagę rezultat czasu netto, a dla pierwszych trzech zawodniczek (OPEN rezultat czasu brutto).

  4. Kategoria OPEN i kategorie wiekowe nie dublują się.

  5. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu mierzony za pomocą chipa zwrotnego przyczepianego do sznurówki obuwia.

  6. Pomiar czasu obsługuje firma STS-Timing.

  XII NAGRODY

  1. 3 panie - klasyfikacja OPEN. Osoby dekorowane w kat. OPEN, nie będą nagradzane w kategoriach wiekowych.

  2.15 pań -  zwyciężczyń poszczególnych kategorii otrzymuje nagrody rzeczowe za uzyskanie najwyższych czasów (miejsca 1-3).

  3. Wszyscy Uczestnicy po przekroczeniu linii mety otrzymają pamiątkowy medal.

  4. Ponadto wśród wszystkich Uczestników, którzy ukończą bieg odbędzie się konkurs z nagrodami rzeczowymi, a warunkiem odbioru nagród jest osobista obecność podczas wręczania i konkursu.

  5. Każda zawodniczka musi osobiście odebrać nagrodę na scenie podczas ceremonii lub do końca trwania imprezy, do godz. 14.00. Jeśli tego nie uczyni, nagroda przepada.

  XIII KOSZTY/PAKIET STARTOWY i jego ODBIÓR

  1. Koszty opłaty za pakiet startowy, koszty dojazdów, koszty związane z parkingiem oraz inne dodatkowe świadczenia o których nie ma mowy w Regulaminie pokrywają Uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.

  2. W ramach wpisowego Uczestnik nabywa startowy pakiet w skład, którego wchodzą:

  • medal tradycyjny,
  • unikatowa koszulka techniczna - Organizator dołoży wszelkich starań, aby każdy Uczestnik otrzymał zadeklarowany w zgłoszeniu rozmiar koszulki sportowej wchodzącego w skład pakietu startowego, ale ze względów organizacyjno – technicznych dla osób, które zapiszą się elektronicznie i zapłacą na 3 tygodnie przed imprezami, nie może tego zagwarantować,
  • nr startowy z chipem elektronicznym,
  • możliwość wygrania cennych nagród,

  3. Odbiór pakietu przez zawodnika odbywa się w dniach otwarcia biura zawodów o czym traktuje punkt III niniejszego regulaminu. Pakiety startowe wydawane są na podstawie wniesionej opłaty startowej. Uczestnik ma obowiązek okazać przy weryfikacji: dowód osobisty bądź inny dokument ze zdjęciem, tj prawo jazdy, paszport, legitymacja.

  UWAGA: Uczestnik w biurze zawodów jest zobowiązany podpisać OŚWIADCZENIE o STANIE ZDROWIA. OŚWIADCZENIE można pobrać, wydrukować, podpisać i przynieść do biura zawodów. Na miejscu będzie można także podpisać niniejsze oświadczenie POBIERZ OŚWIADCZENIE

  4. Odbieranie pakietu/ów za inną osobę bądź osoby jest możliwe pod warunkiem, że osoba odbierająca pakiet startowy w biurze zawodów przy weryfikacji zawodnika, poda imię i nazwisko oraz datę urodzenia osoby/osób za którą/e odbiera pakiet/y.  Ponadto osoba odbierająca pakiet w imieniu innej osoby, musi okazać podpisane przez zawodnika za którego odbiera pakiet OŚWIADCZENIE o STANIE ZDROWIA i UPOWAŻNIENIE. Do pobrania tu: OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I UPOWAŻNIENIE

  XIV DYSKWALIFIKACJE:

  1. Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany z zakazem startu włącznie jeśli będzie zachowywał się w sposób niewłaściwy, używał wulgaryzmów, przemocy wobec innych uczestników imprezy lub organizatora.

  2. Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany z zakazem startu włącznie jeśli będzie pod wpływem alkoholu lub innych odurzających środków.

  XV KONTAKT DO osoby z ramienia ORGANIZATORA:

  e-mail: iwona@kobietawbiegu.pl

  XVI UWAGI KOŃCOWE:

  1. zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe,
  2. Uczestnicy schodzący z wyznaczonej trasy lub skracające będą zdyskwalifikowane,
  3. numery startowe MUSZĄ być w czasie biegu widoczne i przypięte do koszulki na klatce piersiowej,
  4. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność podpisując „oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność” przy odbiorze pakietu startowego,
  5. odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu,
  6. Uczestnicy nie są zobowiązani do biegu w koszulkach z otrzymanego w ramach wpisowego pakietu startowego,
  7. zabrania się (pod groźbą dyskwalifikacji) biegu pod numerem.startowym należącym do innej osoby,
  8. w sprawach spornych decyzje podejmuje Organizator,
  9. regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2018 r.  

  Masz pytania, chcesz się z nami skontaktować. Zapraszamy!

  Biegi i zapisy:
  iwona@kobietawbiegu.pl

  Wspólpraca:
  marzena@kobietawbiegu.pl

  * We don’t share your information with anyone.

  Check out our Privacy Policy for more details.