Regulamin Biegów Kobiet 2019 | Bieg Kobiet

Regulamin Biegów Kobiet 2019

Jesteś tutaj

Regulamin biegów kobiet ZAWSZE PIER(w)SI 2019 we Wrocławiu, Gdyni, Gliwicach, Świdnicy, Łodzi, Poznaniu, Krakowie i Warszawie

I CEL i IDEA BIEGÓW:

Q Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako podstawowej formy ruchu.

Q Aktywizacja kobiet do uczestniczenia w zawodach biegowych.

Q Integracja biegających kobiet bez względu na wiek.

Q Promocja profilaktyki przeciwko nowotworom piersi.

ORGANIZATOR

Fundacja w Biegu, KRS: 0000689002, NIP: 8862999336, ul. Reymonta 2/4, 58-303 Wałbrzych.

II TERMINY I MIEJSCA startów i mety:

Wrocław, 07 kwietnia, Hala Stulecia - pergola - start i meta - godz. 12.00

Łódź, 12 maja, start i meta - Park na Zdrowiu - godz. 12:00

Gdynia, 19 maja, start i meta - przy Skwerze Arki Gdyni, na Bulwarze Nadmorskim - godz. 12.00

Gliwice, 2 czerwca, start i meta - spod Areny Gliwice, godz. 12:00

Świdnica, 8 czerwca, start i meta - nad Zalewem Witoszówka. godz. 12:00

Kraków, 22 września, start i meta - Błonia Krakowskie, godz. 12:00

Poznań, 6 października, 2 dystanse 5 i 10km, start i meta Malta Poznań, godz. 12:00 i 13:00

Warszawa, 13 października, start i meta - Dzielnica Mokotów, godz. 12:00

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca biegu, przy czym Uczestniczka, zostanie o tym fakcie zawiadomiona poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Organizatora www.kobietawbiegu.pl. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestniczki.

III BIURO ZAWODÓW

POZNAŃ:

 • 5 PAŹDZIERNIKA w godzinach: 11.00 – 18.00, GALERIA MALTA, ul. Maltańska 1, stoisko poziom 0, przy DROGERII ROSSMANN. 
 • 6 PAŹDZIERNIKA,  w godzinach:  dla dystansu 5km: 8.30 – 11.15 Jezioro Maltańskie, pomieszczenie w trybunach                                             
  dla dystansu 10km: 8.30 – 12.15 Jezioro Maltańskie, pomieszczenie przy trybunach.

WARSZAWA:

 • 12 PAŹDZIERNIKA w godzinach: 11.00 – 18.00 przy ul. Domaniewskiej 37, Zepter Busines Center (MOKOTÓW),
 • 13 PAŹDZIERNIKA, w godzinach: 8.30 – 11.15 skwer AK GRANAT przy ul. Broniwoja (w pobliżu miejsca startu i mety, biały namiot). 

IV PROGRAM IMPREZ:

POZNAŃ:

 • 08:30 – otwarcie biura zawodów
 • 11:15 – zamknięcie biura zawodów dla zawodniczek startujących na 5km;
 • 11:35 – wspólna rozgrzewka zawodniczek startujących na 5km;
 • 11:50 – wspólne zdjęcie zawodniczek startujących na 5km;
 • 11:53 – zawodniczki ustawiają się na start 5km
 • 12:00  START 5km;
 • 12:15 – zamknięcie biura zawodów dla zawodniczek startujących na 10km;
 • 12:35 – wspólna rozgrzewka zawodniczek startujących na 10km;
 • 12:50 – wspólne zdjęcie zawodniczek startujących na 10km;
 • 12:53 – zawodniczki ustawiają się na start 10km
 • 13:00  START 5km;
 • 13:15 – dekoracja zawodniczek 5km
 • 14:30 – dekoracja zawodniczek 10km
 • 15:00 – ZAKOŃCZENIE

V DYSTANS, POMIAR CZASU, LIMIT CZASU:

1. Długość tras wynosi ok. 5 km, w Krakowie 7,8km, w Poznaniu dwa dystanse 5,4 i 10,8km. Trasy nie są atestowane. Czas maksymalny do pokonania 5 km - 60 minut, 7,2km - 70minut, 10,8km - 100 minut. Po tym czasie Uczestniczka nie będzie brana pod uwagę w klasyfikacji końcowej.

2. Pomiar czasu: automatyczny za pomocą chipa. Liczony jest czas brutto dla pierwszych 3 osób (OPEN), dla pozostałych zawodniczek liczony będzie czas netto.

VI UCZESTNICTWO

1. Prawo startu mają KOBIETY od 14 roku życia oraz gościnnie panowie. Panowie otrzymują pakiet startowy, ale ich czas nie będzie brany pod uwagę w klasyfikacji końcowej.

2. Warunkiem udziału w Biegu jest:

a. wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i tym samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.

b. udział w Biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 lat zobowiązane są do okazania zgody przy odbieraniu pakietów startowych na udział w biegu z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. OŚWIADCZENIE DO POBRANIA

c. dokonanie zgłoszenia na zasadach określonych w punkcie VII niniejszego Regulaminu,

d. poddanie się weryfikacji w biurze zawodów (okazanie dowodu tożsamości lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość Uczestnika),

e. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w środkach masowego przekazu (lista startowa) i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy Uczestnika informacji promocyjno - organizacyjnych.

f. wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji,

g.przestrzeganie porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników biegu. Organizator ma prawo usunąć z terenu Biegu osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg Biegu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

h. zabrania się startu z wózkami dziecięcymi, przyczepkami, psami i innymi zwierzętami.

VII ZGŁOSZENIA/PRZEPISANIE PAKIETU/LIMIT ZAWODNIKÓW

1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.kobietawbiegu.pl z możliwością opłaty za bieg poprzez elektroniczny system płatności oraz w biurze zawodów pod warunkiem, że pakiety startowe będą dostępne.

2. Uczestnik może dokonać wpłaty w imieniu innych Uczestników biegu pod warunkiem wpisania w zgłoszeniu elektronicznym imienia i nazwiska Uczestnika,

3. Organizator ustala limit zawodniczek na 2500 osób na biegu: 1500 w Krakowie, 1500 w Poznaniu na 5km, 500 w poznaniu na 10km, 1500 w Warszawie. 

4. O udziale Uczestników w biegu decyduje termin wniesienia opłaty startowej.

5. Limit startujących może ulec zmianie o czym Organizator poinformuje na stronie internetowej biegu www.kobietawbiegu.pl.

6. Zgłoszenia internetowe będą otwarte do 2 dni poprzedzających otwarcie biura zawodów w danych miastach do godz. 20.00 pod warunkiem dostępności pakietów startowych do sprzedaży. Zapisy Uczestników będą możliwe w dniach otwarcia biura zawodów pod warunkiem ich dostępności, o czym Organizator poinformuje w swoich kanałach: Facebook - Bieg Kobiet Zawsze PierWsi, wysyłając e-mail, publikując także informacje na stronie www.

7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

8. Poprzez dokonanie opłaty Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

9. Tylko zgłoszenie OPŁACONE jest brane pod uwagę przy wyczerpaniu się miejsc startowych. Osoby zapisane, ale NIE OPŁACONE nie są brane pod uwagę przy weryfikacji listy startowej.

10. Przepisywanie pakietu startowego i zmiana danych na inną osobę jest możliwe na 20 dni przed otwarciem biura zawodów w poszczególnych miastach i musi zostać zgłoszone do organizatora. Po tym terminie nie będzie możliwości przepisania pakietów. Rozliczenie za zakup pakietu startowego odbywa się między Uczestnikami.

11. O chęci przepisania pakietu należy poinformować Organizatora drogą e-mail: iwona@kobietawbiegu.pl przekazując w treści pełne dane nowego uczestnika takie jak: imię i nazwisko/data urodzenia/kontakt telefoniczny/e-mail/klub (opcjonalnie). Informacje o rezygnacji z pakietu i przekazania go na rzecz innego Uczestnika wysyła dotychczasowy właściciel pakietu startowego, który odsprzedaje swój pakiet startowy.

12. Przy przepisaniu pakietu startowego nie ma możliwości zamiany rozmiaru koszulki.

13. Na miesiąc przed zawodami, Uczestnik ma prawo do zmiany rozmiaru wybranej koszulki podając te informacje Organizatorowi przez e-mail: iwona@kobietawbiegu.pl.

VIII OPŁATA STARTOWA - RODZAJE PAKIETÓW / TERMINY OPŁAT

Prawo do bezpłatnego startu mają kobiety od 65 roku życia (pakiet podstawowy).

Pakiet startowy podstawowy zawiera:

CO ZAWIERA PAKIET STARTOWY?

 • chip do pomiaru czasu wraz z instrukcją
 • numer startowy bezzwrotny
 • medal pamiątkowy po przekroczeniu linii mety
 • koszulkę techniczną (standard lub premium)
 • upominki od partnerów
 • list od organizatorki.

Poznań:

CENNIK PAKIETU STARTOWEGO

Opłata startowa wynosi (pakiety podstawowe z koszulką PODSTAWOWA / PREMIUM do wyboru ):

5km:

 • I termin - wpłata do dnia: 26 maja g. 22:00 - 39 zł / 89 zł
 • II termin - wpłata do dnia: 15 sierpnia g. 22:00 - 45 zł / 99 zł
 • III termin - wpłata do dnia: 5 października g. 22:00 - 49 zł / 110 zł
 • IV termin - opłata w biurze zawodów w dniach: 5-6 października - 60 zł / 120 zł

10km:

 • I termin - wpłata do dnia: 26 maja g. 22:00 -49 zł / 99 zł
 • II termin - wpłata do dnia: 15 sierpnia g. 22:00 - 55 zł / 109 zł
 • III termin - wpłata do dnia: 4 października g. 22:00 - 59 zł / 120 zł
 • IV termin - opłata w biurze zawodów w dniach: 5-6 października - 70 zł / 130 zł

Warszawa:

CENNIK PAKIETU STARTOWEGO

Opłata startowa wynosi (pakiety podstawowe z koszulką PODSTAWOWA / PREMIUM do wyboru ):

 • I termin - wpłata do dnia: 31 maja g. 22:00 - 39 zł / 89 zł
 • II termin - wpłata do dnia: 31 sierpnia g. 22:00 - 45 zł / 99 zł
 • III termin - wpłata do dnia: 11 paździenika g. 22:00 - 49 zł / 110 zł
 • IV termin - opłata w biurze zawodów w dniach: 12-13 paździenika - 60 zł / 120 zł

IX PUNKT MEDYCZNY i NAWADNIANIA

1. Ratownik medyczny będzie znajdował się przy starcie/mecie podczas każdych zawodów.

2. Punkt nawadniania będzie znajdował się przy starcie/mecie podczas każdych zawodów.

X UBEZPIECZENIE i KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCEGO ZDROWIA UCZESTNICZKI:

1. Bieg ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupiły stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu, zatrudnionemu przez Organizatora, do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydowała się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działała na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestniczki i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.

XI KLASYFIKACJE i POMIAR CZASU:

1. Klasyfikacja OPEN, czas brutto dla pierwszych trzech zawodniczek.

2. Klasyfikacja wiekowa:

1. 14 – 29 lat

2. 30 – 39 lat

3. 40 – 49 lat

4. 50 – 59 lat

5. 60 i więcej lat

3. Brany jest pod uwagę rezultat czasu netto, a dla pierwszych trzech zawodniczek (OPEN rezultat czasu brutto).

4. Kategoria OPEN i kategorie wiekowe nie dublują się.

5. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu mierzony za pomocą chipa zwrotnego przyczepianego do sznurówki obuwia.

6. Pomiar czasu obsługuje firma STS-Timing lub firma Maratończyk Pomiar Czasu. 

XII NAGRODY

1. 3 panie - klasyfikacja OPEN. Osoby dekorowane w kat. OPEN, nie będą nagradzane w kategoriach wiekowych.

2.15 pań -  zwyciężczyń poszczególnych kategorii otrzymuje nagrody rzeczowe za uzyskanie najwyższych czasów (miejsca 1-3).

3. Wszyscy Uczestnicy po przekroczeniu linii mety otrzymają pamiątkowy medal.

4. Ponadto wśród wszystkich Uczestników, którzy ukończą bieg odbędzie się konkurs z nagrodami rzeczowymi, a warunkiem odbioru nagród jest osobista obecność podczas wręczania i konkursu.

5. Każda zawodniczka musi osobiście odebrać nagrodę na scenie podczas ceremonii lub do końca trwania imprezy, do godz. 14.00. Jeśli tego nie uczyni, nagroda przepada.

XIII KOSZTY/PAKIET STARTOWY i jego ODBIÓR

1. Koszty opłaty za pakiet startowy, koszty dojazdów, koszty związane z parkingiem oraz inne dodatkowe świadczenia o których nie ma mowy w Regulaminie pokrywają Uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.

2. W ramach wpisowego Uczestnik nabywa startowy pakiet w skład, którego wchodzą:

 • medal tradycyjny,
 • unikatowa koszulka techniczna - Organizator dołoży wszelkich starań, aby każdy Uczestnik otrzymał zadeklarowany w zgłoszeniu rozmiar koszulki sportowej wchodzącego w skład pakietu startowego, ale ze względów organizacyjno – technicznych dla osób, które zapiszą się elektronicznie i zapłacą na 3 tygodnie przed imprezami, nie może tego zagwarantować,
 • nr startowy z chipem elektronicznym,
 • możliwość wygrania cennych nagród.

3. Odbiór pakietu przez zawodnika odbywa się w dniach otwarcia biura zawodów o czym traktuje punkt III niniejszego regulaminu. Pakiety startowe wydawane są na podstawie wniesionej opłaty startowej. Uczestnik ma obowiązek okazać przy weryfikacji: dowód osobisty bądź inny dokument ze zdjęciem, tj prawo jazdy, paszport, legitymacja. 

4. Odbieranie pakietów startowych jest możliwe tylko w dniach i godzinach otwarcia biura zawodów, co oznacza, że Organizator nie wydaje pakietów startowych w innym czasie. 

UWAGA: Uczestnik w biurze zawodów jest zobowiązany podpisać OŚWIADCZENIE o STANIE ZDROWIA. OŚWIADCZENIE można pobrać, wydrukować, podpisać i przynieść do biura zawodów. Na miejscu będzie można także podpisać niniejsze oświadczenie POBIERZ OŚWIADCZENIE

5. Odbieranie pakietu/ów za inną osobę bądź osoby jest możliwe pod warunkiem, że osoba odbierająca pakiet startowy w biurze zawodów przy weryfikacji zawodnika, poda imię i nazwisko oraz datę urodzenia osoby/osób za którą/e odbiera pakiet/y.  Ponadto osoba odbierająca pakiet w imieniu innej osoby, musi okazać podpisane przez zawodnika za którego odbiera pakiet OŚWIADCZENIE o STANIE ZDROWIA i UPOWAŻNIENIE. Do pobrania tu: OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I UPOWAŻNIENIE

XIV DYSKWALIFIKACJE:

1. Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany z zakazem startu włącznie jeśli będzie zachowywał się w sposób niewłaściwy, używał wulgaryzmów, przemocy wobec innych uczestników imprezy lub organizatora.

2. Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany z zakazem startu włącznie jeśli będzie pod wpływem alkoholu lub innych odurzających środków.

3. Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany z zakazem startu włącznie jeśli skróci trasę biegu

XV KONTAKT DO osoby z ramienia ORGANIZATORA:

e-mail: iwona@kobietawbiegu.pl

XVI DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja w Biegu, KRS: 0000689002, NIP: 8862999336, ul. Reymonta 2/4, 58-303 Wałbrzych.

2. Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Biegu Kobiet Zawsze Pier(w)si, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.

3. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.

4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

5. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.

6. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Biegu Kobiet Zawsze Pier(w)si

7. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.

8. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu.

9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.

XVII REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące PAKIETU STARTOWEGO. Wszelkie reklamacje z tym związane Uczestnik wnosi w dniach działani biura zawodów. Po odebraniu pakietu startowego powinien sprawdzić czy ten jest kompletny. Wszelkie nieprawidłowości związane z brakiem w pakiecie startowym, niewłaściwą koszulką lub innymi kwestiami niezgodnymi z ustaleniami, Uczestnik powinien zgłaszać na miejscu do kierownika biura zawodów obecnego w biurze zawodów. Po tym czasie reklamacje związane z pakietem startowym nie będą rozwiązywane. 

2. Reklamacje dotyczące POMIARU CZASU w jakim dana zawodniczka przebiegła bieg. Wszelkie reklamacje z tym związane Uczestnik ma prawo wnieść do 7 dni po imprezie. Może to zrobić za pomocą e-maila: iwona@kobietawbiegu.pl / wiadomości na stronie Facebook imprezy, podając przy tym swój numer startowy oraz dane. Organizator przekazuje zapytanie do firmy od pomiaru czasu i w ciągu 3 dni roboczych informacha zwrotna trafi do Uczestnika. 

3. Reklamacje dotyczące ORGANIZACJI i innych spraw. Wszelkie reklamacje z tym związane Uczestnik ma prawo wnieść do 10 dni po imprezie. Może to zrobić za pomocą kontaktu e-mail: iwona@kobietawbiegu.pl / wiadomości na stronie Facebook imprezy. Organizator po zapoznaniu się ze sprawą odpowie na nią do 14 dni roboczych.  

XVIII UWAGI KOŃCOWE:

1. Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe,

2. Uczestnicy schodzący z wyznaczonej trasy lub skracające będą zdyskwalifikowane,

3. Numery startowe MUSZĄ być w czasie biegu widoczne i przypięte do koszulki na klatce piersiowej,

4. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność podpisując „oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność” przy odbiorze pakietu startowego,

5. Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu,

6. Uczestnicy nie są zobowiązani do biegu w koszulkach z otrzymanego w ramach wpisowego pakietu startowego,

7. Zabrania się (pod groźbą dyskwalifikacji) biegu pod numerem.startowym należącym do innej osoby,

8. W sprawach spornych decyzje podejmuje Organizator,

9. Regulamin obowiązuje od dnia 9.12.2018 r.  

Masz pytania, chcesz się z nami skontaktować. Zapraszamy!

Biegi i zapisy:
iwona@kobietawbiegu.pl

Wspólpraca:
marzena@kobietawbiegu.pl

* We don’t share your information with anyone.

Check out our Privacy Policy for more details.