Regulamin Biegu Kobiet | Kobieta w biegu - bieg kobiet

Regulamin Biegu Kobiet

Jesteś tutaj

Regulamin biegów kobiet ZAWSZE PIER(w)SI 2017 w ŚWIDNICY, WROCŁAWIU, GDYNI, ŁODZI, POZNANIU i WARSZAWIE

 

CEL i IDEA BIEGÓW:

 

Q Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako podstawowej formy ruchu.

Q Aktywizacja kobiet do uczestniczenia w zawodach biegowych.

Q Integracja biegających kobiet bez względu na wiek.

Q Promocja profilaktyki przeciwko nowotworom piersi.

 

I ORGANIZATOR

Fundacja w Biegu.

KRS: 0000689002

NIP: 8862999336

ul. Reymonta 2/6

58-303 Wałbrzych
 

II TERMINY I MIEJSCA startów i mety:

 1. Wrocław, 23 kwietnia, start i meta - Hala Stulecia (Pergola), godz. 12.00

 2. Gdynia, 30 kwietnia, start i meta – Bulwar Nadmorski, godz. 12.00

 3. Świdnica, 28 maja, start i meta - zalew Witoszówka, godz. 12.00

 4. Łódź, 25 czerwca, start i meta - park im. J.Piłsudskiego, Park na Zdrowie, godz. 12.00

 5. Poznań, 1 października, start i meta  - park Cytadela, godz. 11.00 (5 km) i godz. 12.00 (15 km

 6. Warszawa, 22 października, start i meta - Park Szczęśliwicki, godz. 12.00 (5km).

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca biegu, przy czym Uczestniczka, zostanie o tym fakcie zawiadomiona poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Organizatora www.kobietawbiegu.pl. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestniczki.

 

III BIURO ZAWODÓW - pakiety startowe do odbioru w Biurze Zawodów:

 

WROCŁAW:

 • 22 kwietnia, w godz. 11.00 – 20.00 - Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1, sala konferencyjna

 • 23 kwietnia, w godz. 8.30 – 11.00 - Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1, sala konferencyjna

 

GDYNIA:

 • 29 kwietnia, w godz. 11.00 – 18.00, Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 Gdynia,

 • 30 kwietnia, w godz. 8.30 – 11.00, Bulwar Nadmorski, im. Feliksa Nowowiejskiego 10, 81-980 Gdynia, przy restauracji Barracuda

 

ŚWIDNICA:

 • 27 maja, w godz. 11.00 – 17.00, zalew Witoszówka, BOSMANAT ul. Polna Droga 20

 • 28 maja, w godz.  8.30 – 11.15, zalew Witoszówka, BOSMANAT ul. Polna Droga 20

 

ŁÓDŹ:

 • 24 czerwca, w godz. 11.00 – 18.00

 • 25 czerwca, w godz.  8.30 – 11.15, Park na Zdrowiu

 

POZNAŃ:

 • 30 września, w godz. 11.00 – 17.00, Voyager Group, ul. św. Michała 20, Poznań.

 • 1 października, w godz.  od 8.30 do 10.15 (5 km) - 11:15 (15 km), park Cytadela, okolice dzwonu pokoju, przy starcie i mecie.

 

WARSZAWA:

 • 21 października, w godz. 11.00 – 17.00, Ośrodek Sportu i Rekreacji w dzielnicy OCHOTA, ul. Nowowiejska 37B (hala sportowa).

 • 22 października, w godz.  8.30 – 11.15, Park Szczęśliwicki przy starcie i mecie, dojście m.in. od ul. Drawskiej 22, biały namiot. 

 

IV PROGRAM IMPREZ:

 

GDYNIA, ŚWIDNICA, ŁÓDŹ, WARSZAWA

 • 08:30 – otwarcie biura zawodów – przy miejscach startu i mety;

 • 11:15 – zamknięcie biura zawodów;

 • 11:15 – konkurs nr 1;

 • 11:40 – rozgrzewka;

 • 12:00 – star;

 • 12:45 – rozciąganie i wyciszanie emocji

 • 13:00 – dekoracja pań;

 • 13:15 – konkurs nr 2;

 • 13:30 – ogłoszenie wyników wszystkich uczestników (tablica z wynikami).

WROCŁAW

 • 08:30 – otwarcie biura zawodów – Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1, sala konferencyjna;
 • 11:15 – zamknięcie biura zawodów dla grupy I ;
 • 11:30 – konkurs nr 1;
 • 11:45 – rozgrzewka;
 • 12:00 – START dla  zawodniczek z numerami 1 - 1000 => SPRAWDŹ SWÓJ NR STARTOWY
 • 12:15 – zamknięcie biura zawodów dla grupy II
 • 12:30 – konkurs nr 2
 • 12:45 – rozgrzewka
 • 13.00 – START zawodniczkek z numerami 1001 - 2000 => SPRAWDŹ SWÓJ NR STARTOWY
 • 13:45 – rozciąganie i wyciszanie emocji;
 • 13:50 – dekoracja zwyciężczyń;
 • 14:00 – ogłoszenie wyników wszystkich uczestników (tablica z wynikami).

POZNAŃ

 • 08:30 – otwarcie biura zawodów - park Cytadela, miejsce startu i mety => okolice dzwonu pokoju;
 • 10:15 – zamknięcie biura zawodów dla grupy UCZESTNICZEK startujących na 5km ;
 • 10:30 – konkurs nr 1;
 • 10:45 – rozgrzewka;
 • 11:00 – START dla  zawodniczek na 5 km;
 • 11:15 – zamknięcie biura zawodów dla UCZESTNICZEK startujących na 15km;
 • 11:45 – rozgrzewka;
 • 12.00 – START dla zawodniczek na 15 km;
 • 12:15 – dekoracja zwyciężczyń na 5 km;
 • 14:00 – dekoracja zwyciężczyń na 15km i ogłoszenie wyników wszystkich uczestników (tablica z wynikami).

V DYSTANS, POMIAR CZASU, LIMIT CZASU:

1. Długość tras wynosi ok. 5 km. Trasy nie są atestowane. Czas maksymalny do pokonania odcinka 5km - 60 minut. W przypadku startu w Poznaniu na 15 km - 130 minut. Po tym czasie Uczestniczka nie będzie brana pod uwagę w klasyfikacji końcowej.
2. Pomiar czasu: automatyczny za pomocą chipa. Liczony jest czas netto. Pierwsze 3 osoby (OPEN) czas brutto.

 

VI UCZESTNICTWO

1. Prawo startu mają KOBIETY od 14 roku życia oraz gościnnie panowie. Panowie otrzymują pakiet startowy, ale nie będą włączeni w klasyfikacje końcową (podium).

2. Warunek udziału w Biegu:

a. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i tym samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.

b. Udział w Biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 lat zobowiązane są do okazania zgody przy odbieraniu pakietów startowych na udział w biegu z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. OŚWIADCZENIE DO POBRANIA

 

c. Dokonanie zgłoszenia na zasadach określonych w punkcie VII niniejszego Regulaminu
 

d. Poddanie się weryfikacji w biurze zawodów do dnia daty poszczególnych biegów.
 

e. Pakiety startowe będą wydawane w biurze zawodów w godzinach funkcjonowania Biura. Odbieranie pakietów odbywać się będzie na podstawie dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem
 

f. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w środkach masowego przekazu i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy Uczestniczek informacji dotyczących o organizowanych imprezach.
 

g. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji.
 

h. Szatnie i depozyt będą znajdowały się na terenie obiektów przy, których odbędzie się start.
 

i. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników biegu. Organizator ma prawo usunąć z terenu Biegu osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg Biegu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

 

VII ZGŁOSZENIA/PRZEPISANIE PAKIETU

 1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.kobietawbiegu.pl z możliwością opłaty za bieg poprzez elektroniczny system płatności oraz w biurze zawodów.

 2. Uczestnik może dokonać wpłaty w imieniu innych Uczestników biegu pod warunkiem wpisania w zgłoszeniu elektronicznym imienia i nazwiska Uczestnika oraz w TYTULE przelewu bankowego/elektronicznego.

 3. Uczestnik ma możliwość przeniesienia wniesionej opłaty na rzecz innej Uczestniczki najpóźniej na 20 dni przed datą każdego planowanego biegu, ale bez możliwości zamiany rozmiaru koszulki.

 4. Organizator ustala limit zawodniczek na 1 500 osób na biegu w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Gdyni oraz w Świdnicy oraz 2 000 osób na biegu we Wrocławiu. O udziale Uczestników w biegu decyduje termin wniesienia opłaty startowej.
  Limit startujących może ulec zmianie o czym Organizator poinformuje na stronie internetowej biegu 
  www.kobietawbiegu.pl.

 5. Zgłoszenia internetowe będą otwarte do 2 dni poprzedzających otwarcie biura zawodów w danych miastach do godz. 20.00 pod warunkiem dostępności pakietów startowych do sprzedaży. Zapisy zawodników będą możliwe w dniach otwarcia biura zawodów pod warunkiem ich dostępności, o czym Organizator poinformuje w swoich kanałach: Facebook - Bieg Kobiet w Gdyni, newsletter, strona z informacjami dotyczącymi tego WYDARZENIA.

 6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

 7. Poprzez dokonanie opłaty Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 8. Tylko zgłoszenie OPŁACONE jest brane pod uwagę przy wyczerpaniu się miejsc startowych. Osoby zapisane, ale NIE OPŁACONE nie są brane pod uwagę przy weryfikacji listy startowej.

 9. Przepisywanie pakietu startowego na inną osobę jest możliwe na 20 dni przed otwarciem biura zawodów w poszczególnych miastach. Po tym terminie nie będzie możliwości przepisania danych na liście startowej i wówczas nowa osoba wystartuje pod imieniem i nazwiskiem osoby, od której zakupiła pakiet. Rozliczenie za zakup pakietu startowego odbywa się między Uczestnikami.

 10. O chęci przepisania pakietu należy poinformować Organizatora drogą e-mail: iwona@kobietawbiegu.pl przekazując w treści pełne dane nowego uczestnika takie jak: imię i nazwisko/data urodzenia/kontakt telefoniczny/e-mail/klub (opcjonalnie). Informacje o rezygnacji z pakietu i przekazania go na rzecz innego Uczestnika wysyła dotychczasowy właściciel pakietu startowego, który odsprzedaje swój pakiet startowy.

 11. Przy przepisaniu pakietu startowego nie ma możliwości zamiany rozmiaru koszulki.

 

VIII OPŁATA STARTOWA i PAKIET STARTOWY

 1. Prawo do bezpłatnego startu mają kobiety od 65 roku życia.

 2. Opłata startowa wynosi:

 

WROCŁAW:

 • I termin - wpłata do dnia: 28 lutego - 39 zł

 • II termin - wpłata do dnia:  21 kwietnia - 49 zł

 • III termin - opłata w biurze zawodów w dniach: 22-23 kwietnia - 60 zł

 

GDYNIA:

 • I termin - wpłata do dnia: 6 marca - 39 zł

 • II termin - wpłata do dnia: 28 kwietnia - 49 zł

 • III termin - opłata w biurze zawodów w dniach: 29-30 kwietnia - 60 zł

 

ŚWIDNICA:

 • I termin - wpłata do dnia: 6 kwietnia - 39 zł

 • II termin - wpłata do dnia: 26 maja - 49 zł

 • III termin - opłata w biurze zawodów w dniach: 27-28 maja - 60 zł

 

ŁÓDŹ:

 • I termin - wpłata do dnia: 10 maja - 39 zł

 • II termin - wpłata do dnia: 23 czerwca - 49 zł

 • III termin - opłata w biurze zawodów w dniach: 24-25 czerwca - 60 zł

 

POZNAŃ:

 

BIEG NA 5 km:

 • I termin - wpłata do dnia: 30 czerwca - 39 zł

 • II termin - wpłata do dnia: 29 września - 49 zł

 • III termin - opłata w biurze zawodów w dniach: 30 września - 1 października - 60 zł

BIEG NA 15 km:

 • I termin - wpłata do dnia: 30 czerwca - 49 zł

 • II termin - wpłata do dnia: 29 września - 59 zł

 • III termin - opłata w biurze zawodów w dniach: 30 września - 1 października - 70 zł

 

WARSZAWA:

 • I termin - wpłata do dnia: 31 lipca - 39 zł (z koszulką standard) i 79 zł (z koszulką premium)

 • II termin - wpłata do dnia: 20 października - 49 zł (z koszulką standard) i 89 zł (z koszulką premium)

 • III termin - opłata w biurze zawodów w dniach: 21-22 października - 60 zł i 100 zł (z koszulką premium)

Podstawowy pakiet startowy  w powyższych cenach zawiera:

 • koszulkę techniczną
 • chip do pomiaru czasu wraz z instrukcją - zwrotny
 • numer startowy bezzwrotny
 • agrafki
 • wodę mineralną dla każdej zawodniczki
 • medal pamiątkowy
 • kosmetyk od ZIAJA

Podstawowy pakiet startowy można rozszerzyć jedną z dwóch dodatkowych opcji:

Opcja 1: t-shirt biegowy premium (3 wzory do wyboru)  w cenie 89 zł

Opcja 2: Box Zawsze Pier(w)si 2017 w cenie 99 zł zawierający: t-shirt premium wysokiej jakości (3 wzory do wyboru), polskiej produkcji, skarpetki biegowe i kubek.

 

IX PUNKT MEDYCZNY i NAWADNIANIA

1. Ratownik medyczny będzie znajdował się przy starcie/mecie podczas każdych zawodów.
2. Punkt nawadniania będzie znajdował się przy starcie/mecie podczas każdych zawodów.

 

X UBEZPIECZENIE i KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCEGO ZDROWIA UCZESTNICZKI:

1. Bieg ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupiły stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu, zatrudnionemu przez Organizatora, do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydowała się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działała na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestniczki i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.

 

XI KLASYFIKACJE i POMIAR CZASU:

1. Klasyfikacja OPEN, czas brutto dla pierwszych trzech zawodniczek.

2. Klasyfikacja wiekowa:

 • 1.  14 – 29 lat
 • 2. 30 – 39 lat
 • 3. 40 – 49 lat
 • 4. 50 – 59 lat
 • 5. 60 - 69 i więcej lat

3. Brany jest pod uwagę czas netto a dla pierwszych trzech zawodniczek czas brutto.

4. Kategoria OPEN i kategorie wiekowe nie dublują się.

5. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu mierzony za pomocą chipa.

6. Pomiar czasu obsluguje firma STS-Timing

 

XII NAGRODY

 

1. 3 panie - klasyfikacja OPEN. Osoby dekorowane w kat. OPEN, nie będą dekorowane w kategoriach wiekowych.

2.15 pań -  zwyciężczyń poszczególnych kategorii otrzymuje nagrody rzeczowe za uzyskanie najwyższych czasów (miejsca 1-3).

3. Wszyscy Uczestnicy po przekroczeniu linii mety otrzymują pamiątkowy medal.

4. Ponadto wśród wszystkich Uczestników, którzy ukończą bieg odbędzie się konkurs z nagrodami rzeczowymi, a warunkiem odbioru nagród jest osobista obecność podczas wręczania i konkursu.

5. Każda zawodniczka musi osobiście odebrać nagrodę na scenie podczas ceremonii lub do końca trwania imprezy, do godz. 14.00. Jeśli tego nie uczyni, nagroda przepada.

XIII KOSZTY/PAKIET STARTOWY i jego ODBIÓR

1. Koszty opłaty za pakiet startowy, koszty dojazdów, koszty związane z parkingiem oraz inne dodatkowe świadczenia o których nie ma mowy w regulaminie pokrywają Uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.


2. W ramach wpisowego Uczestnik nabywa startowy pakiet w skład, którego wchodzą:

 • medal tradycyjny,

 • unikatowa koszulka techniczna - Organizator dołoży wszelkich starań, aby każdy Uczestnik otrzymał zadeklarowany w zgłoszeniu rozmiar koszulki sportowej wchodzącego w skład pakietu startowego, ale ze względów organizacyjno – technicznych dla osób, które zapiszą się elektronicznie i zapłacą na 3 tygodnie przed imprezami, nie może tego zagwarantować,

 • nr startowy z chipem elektronicznym,

 • możliwość wygrania cennych nagród,

3. Odbiór pakietu przez zawodnika odbywa się w dniach otwarcia biura zawodów o czym traktuje punkt III niniejszego regulaminu. Pakiety startowe wydawane są na podstawie wniesionej opłaty startowej. Uczestnik ma obowiązek okazać przy weryfikacji: dowód osobisty bądź inny dokument ze zdjęciem, tj prawo jazdy, paszport, legitymacja. 

UWAGA: Uczestnik w biurze zawodów jest zobowiązany podpisać OŚWIADCZENIE o STANIE ZDROWIA.  OŚWIADCZENIE można pobrać, wydrukować, podpisać i przynieść do biura zawodów. Na miejscu będzie można także podpisać niniejsze oświadczenie POBIERZ OŚWIADCZENIE

4. Odbieranie pakietu/ów za inną osobę bądź osoby jest możliwe pod warunkiem, że osoba odbierająca pakiet startowy w biurze zawodów przy weryfikacji zawodnika, poda imię i nazwisko oraz datę urodzenia osoby/osób za którą/e odbiera pakiet/y.  Ponadto osoba odbierająca pakiet w imieniu innej osoby, musi okazać podpisane przez zawodnika za którego odbiera pakiet OŚWIADCZENIE o STANIE ZDROWIA i UPOWAŻNIENIE. Do pobrania tu: OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I UPOWAŻNIENIE

 

XIV DYSKWALIFIKACJE:

1. Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany jeśli wystartuje w nieprawidłowej grupie startującyh zawodników. Dotyczy to imprez we Wrocławiu i Poznaniu, gdzie start zaplanowano w dwóch grupach, a w Poznaniu dodatkowo na dwóch różnych dystansach.

 

2. Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany z zakazem startu włącznie jeśli będzie zachowywał się w sposób niewłaściwy, używał wulgaryzmów, przemocy wobec innych uczestników imprezy lub organizatora.

 

3. Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany z zakazem startu włącznie jeśli będzie pod wpływem alkoholu lub innych odurzających środków.

 

XV KONTAKT DO osoby z ramienia ORGANIZATORA:
e-mail: baer@soname.eu / iwona@kobietawbiegu.pl

 

XVI UWAGI KOŃCOWE:

 1. zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe,

 2. Uczestnicy schodzący z wyznaczonej trasy lub skracające będą zdyskwalifikowane,

 3. numery startowe MUSZĄ być w czasie biegu widoczne i przypięte do koszulki na klatce piersiowej,

 4. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność podpisując „oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność” przy odbiorze pakietu startowego,

 5. odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu,

 6. Uczestnicy nie są zobowiązani do biegu w koszulkach z otrzymanego w ramach wpisowego pakietu startowego,

 7. w sprawach spornych decyzje podejmuje Organizator.  

 

Masz pytania, chcesz się z nami skontaktować. Zapraszamy!

Biegi i zapisy:
iwona@kobietawbiegu.pl

Wspólpraca:
marzena@kobietawbiegu.pl

* We don’t share your information with anyone.

Check out our Privacy Policy for more details.