Regulamin Biegów Kobiet 2018 | Kobieta w biegu - bieg kobiet

Regulamin Biegów Kobiet 2018

Jesteś tutaj

Regulamin biegów kobiet ZAWSZE PIER(w)SI 2018 we WROCŁAWIU,GDYNI, ŚWIDNICY

I CEL i IDEA BIEGÓW:

Q Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako podstawowej formy ruchu.

Q Aktywizacja kobiet do uczestniczenia w zawodach biegowych.

Q Integracja biegających kobiet bez względu na wiek.

Q Promocja profilaktyki przeciwko nowotworom piersi.

ORGANIZATOR

Fundacja w Biegu.

KRS: 0000689002

NIP: 8862999336

ul. Reymonta 2/6

58-303 Wałbrzych

II TERMINY I MIEJSCA startów i mety:

 1. Wrocław, 15 kwietnia, start i meta - Hala Stulecia (Pergola), start - godz. 12.00.
 2. Gdynia, 22 kwietnia, start i meta – Bulwar Nadmorski, start - godz. 11.00.
 3. Świdnica, 19 maja, start i meta - Zalew Witoszówka, start - godz. 12.00.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca biegu, przy czym Uczestniczka, zostanie o tym fakcie zawiadomiona poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Organizatora www.kobietawbiegu.pl. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestniczki.

III BIURO ZAWODÓW

WROCŁAW:

Biuro zawodów będzie czynne w Hali Stulecia przy ul. Wystawowej 1 we Wrocławiu, sala C i D na poziomie 0 w Hali Stulecia = > kierunek na restauracje

 • 14 kwietnia, w godzinach: 11.00 – 18.00,
 • 15 kwietnia,  w godzinach: 8.30 – 11.15.

GDYNIA:

 • 21 kwietnia, w godzinach: 11.00 – 18.00 - Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 w Gdyni (stadion miejski);
 • 22 kwietnia,  w godzinach: 8.30 – 10.15 (START na g. 11:00) - Bulwar Nadmorski im. F.Nowowiejskiego 10 przy restauracji Barracuda - miejsce startu i mety.

ŚWIDNICA:

 • 18 maja, w godzinach: 12.00 – 17.00 - Zalew Witoszówka, ul. Polna Droga przy bosmanacie, ścisłe okolice startu i mety;
 • 19 maja,  w godzinach: 8:30 - 11:15 - (START godz. 12:00) - Zalew Witoszówka, ul. Polna Droga przy bosmanacie, ścisłe okolice startu i mety.

IV PROGRAM IMPREZ:

GDYNIA:

 • 08:00 – otwarcie biura zawodów – przy miejscach startu i mety;
 • 10:15 – zamknięcie biura zawodów;
 • 10:20 – konkurs nr 1;
 • 10:40 – wspólna rozgrzewka;
 • 11:00 – START;
 • 12:00 – dekoracja pań;
 • 12:15 – konkurs nr 2;
 • 12:30 – ogłoszenie wyników wszystkich uczestników (tablica z wynikami).

WROCŁAW

 • 08:30 – otwarcie biura zawodów – Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1, sala konferencyjna;
 • 11:15 – zamknięcie biura zawodów;
 • 11:20 – konkurs nr 1;
 • 11:45 – wspólna rozgrzewka;
 • 12:00 – START
 • 13:00 – dekoracja pań;
 • 13:15 –  konkurs nr 2;
 • 13:30 – ogłoszenie wyników wszystkich uczestników (tablica z wynikami).

ŚWIDNICA

 • 08:30 – otwarcie biura zawodów – Zalew Witoszówka, ul. Polna Droga przy bosmanacie, ścisłe okolice startu i mety;
 • 11:15 – zamknięcie biura zawodów;
 • 11:20 – konkurs nr 1;
 • 11:45 – wspólna rozgrzewka;
 • 12:00 – START
 • 13:00 – dekoracja pań;
 • 13:15 –  konkurs nr 2;
 • 13:30 – ogłoszenie wyników wszystkich uczestników (tablica z wynikami).

V DYSTANS, POMIAR CZASU, LIMIT CZASU:

1. Długość tras wynosi ok. 5 km. Trasy nie są atestowane. Czas maksymalny do pokonania odcinka ok. 5 km - 60 minut. Po tym czasie Uczestniczka nie będzie brana pod uwagę w klasyfikacji końcowej.

2. Pomiar czasu: automatyczny za pomocą chipa. Liczony jest czas netto dla pierwszych 3 osób (OPEN), dla pozostałych zawodniczek liczony będzie czas brutto.

VI UCZESTNICTWO

1. Prawo startu mają KOBIETY od 14 roku życia oraz gościnnie panowie. Panowie otrzymują pakiet startowy, ale ich czas nie będzie brany pod uwagę w klasyfikacji końcowej.

2. Warunkiem udziału w Biegu jest:

a. wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i tym samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.

b. udział w Biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 lat zobowiązane są do okazania zgody przy odbieraniu pakietów startowych na udział w biegu z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. OŚWIADCZENIE DO POBRANIA

c. dokonanie zgłoszenia na zasadach określonych w punkcie VII niniejszego Regulaminu,

d. poddanie się weryfikacji w biurze zawodów (okazanie dowodu tożsamości lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość Uczestnika),

e. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w środkach masowego przekazu (lista startowa) i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy Uczestnika informacji promocyjno - organizacyjnych.

f. wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji,

g.przestrzeganie porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników biegu. Organizator ma prawo usunąć z terenu Biegu osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg Biegu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

VII ZGŁOSZENIA/PRZEPISANIE PAKIETU/LIMIT ZAWODNIKÓW

 1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.kobietawbiegu.pl z możliwością opłaty za bieg poprzez elektroniczny system płatności oraz w biurze zawodów pod warunkiem, że pakiety startowe będą dostępne.
 2. Uczestnik może dokonać wpłaty w imieniu innych Uczestników biegu pod warunkiem wpisania w zgłoszeniu elektronicznym imienia i nazwiska Uczestnika,
 3. Organizator ustala limit zawodniczek na 1 500 osób na biegu w Gdyni, 2 000 osób na biegu we Wrocławiu i 800 na biegu w Świdnicy. O udziale Uczestników w biegu decyduje termin wniesienia opłaty startowej.
 4. Limit startujących może ulec zmianie o czym Organizator poinformuje na stronie internetowej biegu www.kobietawbiegu.pl.
 5. Zgłoszenia internetowe będą otwarte do 2 dni poprzedzających otwarcie biura zawodów w danych miastach do godz. 20.00 pod warunkiem dostępności pakietów startowych do sprzedaży. Zapisy Uczestników będą możliwe w dniach otwarcia biura zawodów pod warunkiem ich dostępności, o czym Organizator poinformuje w swoich kanałach: Facebook - Bieg Kobiet Zawsze PierWsi, wysyłając e-mail, publikując także informacje na stronie www.
 6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 7. Poprzez dokonanie opłaty Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. Tylko zgłoszenie OPŁACONE jest brane pod uwagę przy wyczerpaniu się miejsc startowych. Osoby zapisane, ale NIE OPŁACONE nie są brane pod uwagę przy weryfikacji listy startowej.
 9. Przepisywanie pakietu startowego i zmiana danych na inną osobę jest możliwe na 20 dni przed otwarciem biura zawodów w poszczególnych miastach i musi zostać zgłoszone do organizatora. Po tym terminie nie będzie możliwości przepisania pakietów. Rozliczenie za zakup pakietu startowego odbywa się między Uczestnikami.
 10. O chęci przepisania pakietu należy poinformować Organizatora drogą e-mail: iwona@kobietawbiegu.pl przekazując w treści pełne dane nowego uczestnika takie jak: imię i nazwisko/data urodzenia/kontakt telefoniczny/e-mail/klub (opcjonalnie). Informacje o rezygnacji z pakietu i przekazania go na rzecz innego Uczestnika wysyła dotychczasowy właściciel pakietu startowego, który odsprzedaje swój pakiet startowy.
 11. Przy przepisaniu pakietu startowego nie ma możliwości zamiany rozmiaru koszulki.
 12. Na miesiąc przed zawodami, Uczestnik ma prawo do zmiany rozmiaru wybranej koszulki podając te informacje Organizatorowi na e-mail: iwona@kobietawbiegu.pl.

VIII OPŁATA STARTOWA i PAKIET STARTOWY

 1. Prawo do bezpłatnego startu mają kobiety od 65 roku życia (pakiet podstawowy STANDARD).
 2. Opłata startowa wynosi (pakiety podstawowe z koszulką STANDARD/PREMIUM):

WROCŁAW:

 • I termin - wpłata do dnia: 31 stycznia - 42 zł / 89 zł
 • II termin - wpłata do dnia:  13 kwietnia - 49 zł / 109 zł
 • III termin - opłata w biurze zawodów w dniach: 14-15 kwietnia - 60 zł / 130 zł

GDYNIA:

 • I termin - wpłata do dnia: 7 luty - 42 zł / 89 zł
 • II termin - wpłata do dnia:  20 kwietnia - 49 zł / 109 zł
 • III termin - opłata w biurze zawodów w dniach: 21-22 kwietnia - 60 zł / 130 zł

ŚWIDNICA:

 • I termin - wpłata do dnia: 20 luty - 42 zł / 89 zł
 • II termin - wpłata do dnia: 17 maja - 49 zł / 109 zł
 • III termin - opłata w biurze zawodów w dniach: 18-19 maja - 60 zł / 130 zł

CO ZAWIERA PAKIET STARTOWY PODSTAWOWY?

 • chip do pomiaru czasu wraz z instrukcją
 • numer startowy bezzwrotny
 • wodę mineralną dla każdej zawodniczki wręczaną po przekroczeniu mety
 • medal pamiątkowy po przekroczeniu linii mety
 • kosmetyk
 • koszulkę techniczną (standard lub premium)
 • list od organizatorki.

PAKIETY STARTOWE POWIĘKSZONE

Podstawowy pakiet startowy, można powiększyć o poniższe opcje:

1. PAKIET SREBRNY

2. PAKIET ZŁOTY

PAKIET SREBRNY

 • koszulka premium - jedna z trzech do wyboru: MAROCO, NO EXCUSES, I CAN
 • bufka/opaska/komin (wielofunkcyjna)

CENNIK PAKIETÓW POSZERZONYCH WE WROCŁAWIU

PAKIET SREBRNY

 • I termin - wpłata do dnia: 31 stycznia - 99 zł
 • II termin - wpłata do dnia: 13 kwietnia - 109 zł
 • III termin - opłata w biurze zawodów w dniach: 14-15 kwietnia - 120 zł

PAKIET  ZŁOTY

 • wysokiej klasy biustonosz sportowy Anita Active Air Control - kolor różowy,
 • skarpetki
 • buffka

CENNIK:

 • I termin - wpłata do dnia: 31 stycznia - 289 zł
 • II termin - wpłata do dnia:  13 kwietnia - 299 zł
 • III termin - opłata w biurze zawodów w dniach: 14-15 kwietnia - 310 zł

CENY PAKIETÓW POSZERZONYCH W GDYNI:

PAKIET SREBRNY

CENNIK

 • I termin - wpłata do dnia: 7 luty  - 99 zł
 • II termin - wpłata do dnia: 20 kwietnia - 109 zł
 • III termin - opłata w biurze zawodów w dniach: 21-22 kwietnia - 120 zł

PAKIET ZŁOTY:

CENNIK:

 • I termin - wpłata do dnia: 7 luty - 289 zł
 • II termin - wpłata do dnia:  20 kwietnia - 299 zł
 • III termin - opłata w biurze zawodów w dniach: 21-22 kwietnia - 310 zł

Istnieje możliwość zmiany rozmiaru biustonosza na inny. Można będzie to zrobić w dniach otwarcia biura zawodów na stoisku producenta. Jeśli okaże się, że na miejscu nie jest dostępny właściwy rozmiar, Uczestniczka otrzyma wybrany biustonosz przesyłką kurierską w ciągu 7 dni roboczych na koszt wysyłającego.

CENNIK PAKIETÓW POSZERZONYCH W ŚWIDNICY

PAKIET SREBRNY

CENNIK:

 • I termin - wpłata do dnia: 20 luty  - 99 zł
 • II termin - wpłata do dnia: 17 maja - 109 zł
 • III termin - opłata w biurze zawodów w dniach: 18-19 maja - 120 zł

PAKIET ZŁOTY

CENNIK:

 • I termin - wpłata do dnia: 20 luty - 289 zł
 • II termin - wpłata do dnia:  17 maja - 299 zł
 • III termin - opłata w biurze zawodów w dniach: 18-19 maja - 310 zł

VIII PUNKT MEDYCZNY i NAWADNIANIA

1. Ratownik medyczny będzie znajdował się przy starcie/mecie podczas każdych zawodów.

2. Punkt nawadniania będzie znajdował się przy starcie/mecie podczas każdych zawodów.

IX UBEZPIECZENIE i KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCEGO ZDROWIA UCZESTNICZKI:

1. Bieg ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupiły stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu, zatrudnionemu przez Organizatora, do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydowała się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działała na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestniczki i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.

X KLASYFIKACJE i POMIAR CZASU:

1. Klasyfikacja OPEN, czas brutto dla pierwszych trzech zawodniczek.

2. Klasyfikacja wiekowa:

 • 1. 14 – 29 lat
 • 2. 30 – 39 lat
 • 3. 40 – 49 lat
 • 4. 50 – 59 lat
 • 5. 60 i więcej lat

3. Brany jest pod uwagę rezultat czasu netto, a dla pierwszych trzech zawodniczek (OPEN_ rezultat czasu brutto.

4. Kategoria OPEN i kategorie wiekowe nie dublują się.

5. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu mierzony za pomocą chipa zwrotnego przyczepianego do sznurówki obuwia.

6. Pomiar czasu obsługuje firma STS-Timing.

XI NAGRODY

1. 3 panie - klasyfikacja OPEN. Osoby dekorowane w kat. OPEN, nie będą nagradzane w kategoriach wiekowych.

2.15 pań -  zwyciężczyń poszczególnych kategorii otrzymuje nagrody rzeczowe za uzyskanie najwyższych czasów (miejsca 1-3).

3. Wszyscy Uczestnicy po przekroczeniu linii mety otrzymają pamiątkowy medal.

4. Ponadto wśród wszystkich Uczestników, którzy ukończą bieg odbędzie się konkurs z nagrodami rzeczowymi, a warunkiem odbioru nagród jest osobista obecność podczas wręczania i konkursu.

5. Każda zawodniczka musi osobiście odebrać nagrodę na scenie podczas ceremonii lub do końca trwania imprezy, do godz. 14.00. Jeśli tego nie uczyni, nagroda przepada.

XII KOSZTY/PAKIET STARTOWY i jego ODBIÓR

1. Koszty opłaty za pakiet startowy, koszty dojazdów, koszty związane z parkingiem oraz inne dodatkowe świadczenia o których nie ma mowy w Regulaminie pokrywają Uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.

2. W ramach wpisowego Uczestnik nabywa startowy pakiet w skład, którego wchodzą:

 • medal tradycyjny,
 • unikatowa koszulka techniczna - Organizator dołoży wszelkich starań, aby każdy Uczestnik otrzymał zadeklarowany w zgłoszeniu rozmiar koszulki sportowej wchodzącego w skład pakietu startowego, ale ze względów organizacyjno – technicznych dla osób, które zapiszą się elektronicznie i zapłacą na 3 tygodnie przed imprezami, nie może tego zagwarantować,
 • nr startowy z chipem elektronicznym,
 • możliwość wygrania cennych nagród,

3. Odbiór pakietu przez zawodnika odbywa się w dniach otwarcia biura zawodów o czym traktuje punkt III niniejszego regulaminu. Pakiety startowe wydawane są na podstawie wniesionej opłaty startowej. Uczestnik ma obowiązek okazać przy weryfikacji: dowód osobisty bądź inny dokument ze zdjęciem, tj prawo jazdy, paszport, legitymacja.

UWAGA: Uczestnik w biurze zawodów jest zobowiązany podpisać OŚWIADCZENIE o STANIE ZDROWIA.  OŚWIADCZENIE można pobrać, wydrukować, podpisać i przynieść do biura zawodów. Na miejscu będzie można także podpisać niniejsze oświadczenie POBIERZ OŚWIADCZENIE

4. Odbieranie pakietu/ów za inną osobę bądź osoby jest możliwe pod warunkiem, że osoba odbierająca pakiet startowy w biurze zawodów przy weryfikacji zawodnika, poda imię i nazwisko oraz datę urodzenia osoby/osób za którą/e odbiera pakiet/y.  Ponadto osoba odbierająca pakiet w imieniu innej osoby, musi okazać podpisane przez zawodnika za którego odbiera pakiet OŚWIADCZENIE o STANIE ZDROWIA i UPOWAŻNIENIE. Do pobrania tu: OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I UPOWAŻNIENIE

XIII DYSKWALIFIKACJE:

1. Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany z zakazem startu włącznie jeśli będzie zachowywał się w sposób niewłaściwy, używał wulgaryzmów, przemocy wobec innych uczestników imprezy lub organizatora.

2. Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany z zakazem startu włącznie jeśli będzie pod wpływem alkoholu lub innych odurzających środków.

XIV KONTAKT DO osoby z ramienia ORGANIZATORA:

e-mail: iwona@kobietawbiegu.pl

XV UWAGI KOŃCOWE:

 1. zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe,
 2. Uczestnicy schodzący z wyznaczonej trasy lub skracające będą zdyskwalifikowane,
 3. numery startowe MUSZĄ być w czasie biegu widoczne i przypięte do koszulki na klatce piersiowej,
 4. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność podpisując „oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność” przy odbiorze pakietu startowego,
 5. odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu,
 6. Uczestnicy nie są zobowiązani do biegu w koszulkach z otrzymanego w ramach wpisowego pakietu startowego,
 7. zabrania się (pod groźbą dyskwalifikacji) biegu pod numerem.startowym należącym do innej osoby,
 8. w sprawach spornych decyzje podejmuje Organizator,
 9. regulamin obowiązuje od dnia 3.12.2017r.  

Masz pytania, chcesz się z nami skontaktować. Zapraszamy!

Biegi i zapisy:
iwona@kobietawbiegu.pl

Wspólpraca:
marzena@kobietawbiegu.pl

* We don’t share your information with anyone.

Check out our Privacy Policy for more details.